Všeobecné obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a vztahují se na nákup zboží (zemních vrutů a produktů značky BAYO.S / KRINNER) prostřednictvím internetového obchodu www.zemnivruty.cz nebo emailem.

 

1.1  Prodávajícím se rozumí

BAYO.S SE zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve spisové značce H 1193 se sídlem na adrese Ocelářská 1354/35, 19000 Praha-9, IČO: 01875744, DIČ: CZ01875744. Email: objednavky@zemnivruty.cz / objednavky@bayo-s.company / eshop@bayo-s.company, tel: +420 272 761 943. Adresa provozovny: Týmlova 229/14, 14000 Praha 4-Michle. Provozní doba: všední dny dopoledne 8:00 - 11:30, odpoledne 12:30 - 16:00 - výjimky vyhrazeny.

 

1.2  Kupujícím se rozumí

Fyzická a nebo právnická osoba, která kupuje zboží z internetového obchodu www.zemnivruty.cz nebo zasílá objednávku emailem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Není-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

 

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů dostupných v internetovém obchodě www.zemnivruty.cz nebo e-mailem. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou a závaznou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu a Objednávky podané e-mailem jsou považovány za závazné okamžikem jejich potvrzením kupujícímu. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží uvedené v internetovém obchodě, stanovený způsob dopravy a platební podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání e-mailového potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího při osobním odběru převzetím věci, při doručení prostřednictvím dopravce přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci.

 

2.1  Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku (neakceptovat návrh k uzavření smlouvy), pokud kupující v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek vůči prodávajícímu odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

 

2.2  Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. Kupující je povinen odebrat (převzít) objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně DPH, doběrečného a dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.

 

2.3  Cena

Cenou se rozumí cena zboží zveřejněná v okamžik doručení objednávky kupujícího prodávajícímu v internetovém obchodě (v nabídce je uvedena cena zboží bez DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, k ceně zboží je dále připočteno doběrečné, dopravné a DPH dle platných předpisů. Objednávka obsahuje konečnou cenu, kterou kupující při koupi vynaloží (tj. cenu zboží, výši DPH, výši doběrečného a výši ceny dopravy).

 

3. DODACÍ PODMÍNKY

Doprava zboží z internetového obchodu www.zemnivruty.cz je realizována pouze v rámci České republiky, doručení do zahraničí není možné. Zboží je možno dodat následujícím způsobem:

 

3.1. Osobní odběr

Kupující si zboží vyzvedne osobně v kamenné provozovně. Je-li zboží na skladě, může si kupující zboží vyzvednout i bez předchozí internetové objednávky. Zboží objednané prostřednictvím internetového e-shopu www.zemnivruty.cz si může kupující v kamenné prodejně vyzvednout poté, kdy mu bude prodávajícím doručen e-mail s potvrzením, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Při osobním odběru s placením přímo na prodejně je možno platit pouze hotově.

 

3.2. Doprava

Kupující zvolí možnost dopravy přepravní společností. Zboží bude odesláno kupujícímu do 3 dnů od potvrzení objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednávky zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Dopravu zboží do 200 kg zajišťujeme společností TOPTRANS EU a.s., organizační složka, IČ 28202376, se sídlem Praha 10– Michle, U plynárny 1290/99, PSČ 101 36 , zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 59349.

 

3.2.1  Cena za dopravu

Cena za dopravné se účtuje dle celkové váhy zásilky v kg a vzdálenosti v km dle ceníku přepravní společnosti. U objednávek se uplatňuje jednotné doběrečné ve výši 50 Kč. Dopravné za zboží v hodnotě nad 12.000Kč bez DPH a po slevě je zdarma.

Ceník dopravy zboží je zveřejněn na webu BAYO.S, na stránce: kontakty, v sekci: ke stažení, v odkaze: ceníky 2021. www.bayo-s.cz/ https://www.bayo-s.com/cz/kontakty-prodejci#ke-stazeni

 

3.2.2  Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad tyto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě závady obalu zásilky je kupující povinen ihned u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o reklamaci bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán prodávajícím zřetel. V případě shledání porušení či poškození obalu zásilky doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

4. ZPŮSOB ÚHRADY

4.1  Možnost zaplacení ceny na dobírku v hotovosti 

Kupující zaplatí úplnou kupní cenu včetně DPH, doběrečného a přepravného při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je kupujícímu zaslán na email uvedený v objednávce v den odeslání zboží. Součástí dodávky objednaného zboží je dodací list.

 

4.2 Možnost zaplacení ceny na prodejně v hotovosti

Kupující zaplatí úplnou kupní cenu při osobním převzetí zboží v hotovosti. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. Placení platební kartou není možné.

 

4.3 Možnost zaplacení ceny bankovním převodem

Úhrada probíhá předem převodem na bankovní účet prodávajícího. Kupující zaplatí sjednanou cenu předem na bankovní účet dle pokynů v potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. Zboží bude prodávajícím rezervováno sedm dní od potvrzení objednávky prodávajícím. Nebude-li cena do této doby připsána na účet prodávajícího, a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po marném uplynutí této doby stornována bez předchozího upozornění.

 

4.4 Možnost zaplacení ceny na fakturu se splatností

Tuto možnost zaplacení ceny musí kupující s prodávajícím předem dohodnout. Kupující zaplatí sjednanou cenu dle konečného daňového dokladu - faktury. Konečný daňový doklad je zasílán na email uvedený kupujícím. 

 

4.4.1 SMLUVNÍ POKUTA

V případě prodlení s úhradou splatné pohledávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu v pozici věřitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z částky úhrady v prodlení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a sdělit prodávajícímu, jakým způsobem žádá vrátit zpět kupní cenu.

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu doporučeným dopisem adresovaným na adresu kamenné prodejny prodávajícího Týmlova 229/14, 140 00 Praha 4-Michle nebo emailem na objednavky@zemnivruty.cz. Vrátit zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy je kupující rovněž povinen na adresu kamenné provozovny Týmlova 229/14, 140 00 Praha 4-Michle. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato.

Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí nejpozději do 30 dnů od odstoupení zpět odpovídající částku (finanční prostředky zaplacené kupujícím, ponížené o náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží), a to předem dohodnutým způsobem (v hotovosti, převodem na účet). Nedojde-li k dohodě o způsobu vrácení finanční částky, zašle tuto částku prodávající poštovní poukázkou na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.

 

6. JINÁ USTANOVENÍ

V případech, kdy:

  • se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • se výrazným způsobem změnila cena zboží jeho dodavatelem
  • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici

bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.